หน้าหลัก
HOME PAGE
เงื่อนไขการจอง
BOOKING CONDITIONS
เก็บภาพประทับใจ
PHOTO GALLERY
เว็บบอร์ด
WEBBOARD
ข้อมูลบริษัทฯ
COMPANY PROFILE
 


 


 

เงื่อนไขการจอง
ระเบียบและ เงื่อนไขการจองทัวร์


1. การสำรองที่นั่ง

 • จะสมบูรณ์ เมื่อมีการมัดจำ 20-30 % ของงาน ส่วนที่เหลือให้ชำระครบก่อนการเดินทาง 7 วันเป็นอย่างน้อย

2. การขอยกเลิก

 • ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียม 20 %
 • ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 – 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะริบเฉพาะมัดจำเท่านั้น
 • ยกเลิกทัวร์ภายใน 7 – 2 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะหักเงิน 50 % จากราคาทัวร์
 • ยกเลิกทัวร์ 1 วัน ก่อนการเดินทาง หรือ วันเดินทาง บริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดให้ สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่ และ สงกรานต์
 • ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อย 40 %
 • ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะริบเฉพาะค่ามัดจำเท่านั้น
 • ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 – 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะหักเงิน 60 % จากราคาทัวร์
 • ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

3. การไม่ชำระเงินตามกำหนดที่นัดหมาย

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และริบเงินมัดจำ

4. การขอยกเลิก, การฝากขายที่, ขอเลื่อนการเดินทาง และเปลี่ยนรายการท่องเที่ยว

 • ต้องนำหลักฐานการว่างมัดจำ หรือ บัตรท่องเที่ยวตัวจริง มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงาน บริษัทฯ เท่านั้น จึงจะถือว่าสมบูรณ์

5. การสำรองที่นั่ง

 • จะสมบูรณ์ และได้รับการจัดสรรหมายเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำ 40 – 60 % และ ส่วนที่เหลือให้ ชำระครบก่อนวันเดินทาง 15 วัน เป็นอย่างน้อย

6. การขอยกเลิกทัวร์

 • ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อย ท่านละ 25 % และหักค่าใช้จ่ายที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตั๋วเครืองบิน เป็นต้น
 • ยกเลิกทัวร์ภายใน 21 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะริบเงินเฉพาะมัดจำเท่านั้น
 • ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 – 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะริบเงิน 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมด
 • กรณียกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำที่พักดิสนีย์ และเวเนเชี่ยน

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว จัดกรุ๊ปทัวร์ประชุมสัมมนา จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะ เดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
  ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และ อื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ
 • เนื่องจากรายการทัวร์ที่แจ้งนี้มีระยะเวลาในการใช้งาน 1 ปี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะยกเลิก เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคา ตามความเหมาะสมและความจำเป็น ที่เกิดขึ้น โดยไม้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่าง ประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
 • ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่าน สละสิทธิ

เลือกท่องเที่ยวตามประเทศ
 

ทัวร์อเมริกา-แคนาดา
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์บาหลี
ทัวร์จีน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ลาว
ทัวร์พม่า
   

 

 

Link Service

ททท.
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม
อุทยานแห่งชาติ ในเมืองไทย
พยากรณ์อากาศอเมริกา
พยากรณ์อากาศจีน
พยากรณ์อากาศฮ่องกง

Information

การท่องเที่ยวสิงคโปร
การท่องเที่ยวฮ่องกง
การท่องเที่ยวเกาหลี
การท่องเที่ยวญี่ปุ่น
การท่องเที่ยวออสเตรเลีย
การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
การท่องเที่ยวแคนาดา
ทำหนังสือเดินทาง
วีซ่าญี่ปุ่น
วีซ่าอเมริกา
วีซ่าอังกฤษ
วีซ่าฝรั่งเศส
วีซ่าเยอรมัน
วีซ่าออสเตรเลีย
วีซ่านิวซีแลนด์

 
บริษัท แปซิฟิก สตาร์ทัวร์ จำกัด
1056/111
ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพ 10240 ประเทศไทย

© 2003-2011 สงวนลิขสิทธิ์  พ.ศ.2539

ใบอนุญาติ ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05821